Hemtjänst i Nynäshamn

När du fått bistånd för hemtjänst, väljer Du själv utförare av hemtjänst!

Sjöströms Hemservice har hemtjänst i Nynäshamns kommun sedan flera år. Vi utför uppdrag i hela kommunen.

Sjöströms Hemservice erbjuder omsorgstagaren i hemtjänst en omsorg som är trygg, säker, ändamålsenlig, präglad av kontinuitet samt samordnad. Omsorgen ska planeras och följas upp med utgångspunkt att det alltid är omsorgstagarens bästa i centrum. Omsorgstagaren ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen av omsorgen, känna till att de har möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på vår verksamhet. Sjöströms Hemservice har rutiner för klagomåls- och avvikelsehantering. Genomförandeplanen för omsorgstagaren upprättar vi senast inom 14 dagar från insatsens start, den följas upp och revideras i nära samarbete med omsorgstagaren. I Genomförandeplanen ska framgå vilka insatser som planeras och när och hur de ska utföras. Vanliga insatser inom hemtjänst är:

 

Omsorgs- och serviceinsatser

Omsorgsinsatser innefattar personlig omvårdnad som biståndshandläggaren har beslutat om och utförs av oss. Omsorgsinsatser avser insatser av personlig karaktär, förflyttning i bostaden, promenader och ledsagning.

Exempel på detta är:

 • Daglig livsföring
 • Tillsyn
 • Ledsagning
 • Hjälp att äta, dricka, klä sig, toalettbesök och förflytta sig
 • Hjälp att sköta personlig hygien
 • Insatser att bryta isolering, promenader
 • Insatser för att känna trygghet och säkerhet

Serviceinsattser innefattar praktisk hjälp i hemmet som biståndshandläggaren kan besluta om och ska kunna utföras av oss. Serviceinsatser avser praktisk hjälp i hemmet.

Exempel på detta är:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp
 • Enklare matlagning
 • Matleverans

Sjöströms Hemservice följer kommunens värdighetsgaranti till alla omsorgstagare.